Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko:  Johan Nobell
Gone to Croatan
- 13 Jan 2011 to 13 Feb 2011

Current Exhibition


13 Jan 2011 to 13 Feb 2011
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comJohan Nobell, Evolution, 2010, oil on linen
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Johan NobellGone to Croatan
Johan Nobell at Andréhn-Schiptjenko
January 13 – February 13, 2011


Andréhn-Schiptjenko is proud to present Johan Nobell’s third solo show at the gallery. The opening takes place Thursday January 13th between 5 – 8 pm.

The title of the show, Gone to Croatan, refers to a group of British colonists in Roanoke, North Carolina, who in 1590 disappeared and left only the cryptic message “Croatan”, carved on the trunk of a tree. This expression has come to mean to turn one’s back to civilisation in an attempt to seek, and assimilate, the natural and the genuine.

The history of art, like most other history, is written by those who have won the battles. The modern western history and the birth of modernism are intimately connected with the hegemony of the bourgeoisie, in the way it has asserted itself after the dominance of the church and the nobility. Parallel to this one might speak of a certain bourgeoisie of painting, emanated from a wish to distance itself from the aristocratic decadent pleasures and pastels colours of the rococo and later as a result of the decline of representation as painting raison d’être in favour of painting as an experience in and of itself. To engage in painting today inevitably implies a relationship to its history, not only because painting is one of the oldest artistic means of expression but also because it is one of the most debated, by some viewed as the most superior, by others seen as obsolete.

Nobell’s painting can be understood in direct relation to this idea of the bourgeoisie of painting. He works in the double space where representation and abstraction confront one another and his practice is also related to surrealism’s challenge of our conventions. The landscapes are simultaneously fragile and majestic, communicating a sense of doom confronted by cartoonish figures in a mix of the uncanny and the playful. A paraphrase of George Herriman’s Krazy Kat is, among others, found in one of the fateful landscapes where diffuse subjects create their own utopian projects. Johan Nobell is considered one of Scandinavia’s most original painters and has developed a pictorial language that is very much his own, an artistic project hat articulates an alternative to the mainstream where a lot of contemporary painting is to be found. This singular attitude is also reflected in the paintings’ formats and installation where a great number of works, ranging from small to miniatures, are arranged in classical salon-style.

Johan Nobell, born 1963 on Gotland, lives and works in Stockholm and was educated at Valands Konsthögskola, Gothenburg. His work has recently been shown at Pierogi Gallery, Brooklyn USA, at Stephane Simoens Contemporary Fine Art in Knokke Belgium and at Galleri Bendixen in Copenhagen. The exhibition runs through Sunday February 13 and the gallery is open Tuesdays – Fridays from 11 – 6 pm, Saturdays and Sundays from noon – 4 pm. For further information and visuals, please contact the gallery.


Gone to Croatan
Johan Nobell på Andréhn-Schiptjenko
13 januari –13 februari 2011


Andréhn-Schiptjenko har nöjet att presentera Johan Nobells tredje separatutställning på galleriet. Vernissage äger rum torsdag 13 januari kl 17-20.

Utställningens titel, Gone to Croatan, refererar till en grupp brittiska kolonisatörer i Roanoke, North Carolina, som 1590 försvann och bara lämnade det kryptiska meddelandet ”Croatan” efter sig, inristat på en trädstam. Ett uttryck som har kommit att stå för att vända civilisationen ryggen i ett försök att söka sig till, och assimilera sig med, det naturliga och ursprungliga.

Konsthistorien, som all annan historia, skrivs av de som vunnit slagen. Den nutida västerländska historien och upprinnelsen till modernismen är intimt förknippade med borgerlighetens hegemoni så som den gjort sig gällande efter sekler av dominans av kyrka och adel. Parallellt kan man tala om en måleriets borgerlighet sprungen ur en önskan om att distansera sig från rokokons pastellfärgade dekadent aristokratiska njutning och senare ur en förskjutning från representationens dominans till ett måleri som egen erfarenhet. Att arbeta med måleri idag innebär med nödvändighet att man förhåller sig till konsthistorien, inte bara för att måleri är ett av de äldsta konstnärliga uttryckssätten men också för att det är ett av de mest diskuterade; av vissa ansett som det överlägset viktigaste, av andra förkastat som hopplöst obsolet.

Nobells måleri kan läsas mot direkt bakgrund av denna måleriets borgerlighet. Hans arbete verkar i det dubbla utrymme där representation och abstraktion konfronteras med varandra, men förhåller sig också till surrealismens ifrågasättande av våra konventioner. Landskapen är fragila och majestätiska och bär på en undergångskänsla som konfronteras med serieteckningsliknande figurer i en blandning av det oroande och det lekfulla. Här finns bland annat George Herrimans Krazy Kat parafraserad i de ödesmättade landskapen där diffusa subjekt skapar sina egna utopier och projekt. Johan Nobell anses vara en av Skandinaviens mest originella målare och har utvecklat ett helt eget bildspråk, ett konstnärligt projekt som artikulerar ett alternativ till den konsthistoriens mittfåra där mycket av det måleri vi ser idag befinner sig. Detta förhållningssätt återspeglas också i målningarnas format och installation där ett stort antal verk, i storlek från små till miniatyrer, arrangeras i en klassisk salongshängning.

Johan Nobell, född 1963 på Gotland, är verksam i Stockholm och utbildad vid Valands Konsthögskola. Hans arbeten har nyligen visats på Pierogi Gallery i Brooklyn USA, hos Stephane Simoens Contemporary Fine Art i Knokke Belgien och på Galleri Bendixen i Köpenhamn. Utställningen pågår t.o.m söndag 13 februari och galleriets öppettider är tisdag – fredag kl 11-18, lördag – söndag kl 12-16. För ytterligare information och bilder vänliga kontakta galleriet.
SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP